';
Gebruiksvoorwaarden

Deze voorwaarden bepalen het gebruik van de site PadelZwolle. Door gebruik te maken van de website als geregistreerd gebruiker, gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden van deze website. De toegang en het verdere gebruik van deze website door de gebruiker impliceert hun uitdrukkelijke en volledige conformiteit, zonder voorbehoud, met deze gebruiksvoorwaarden. Als de gebruiker het niet eens is met de inhoud van dit document moet hij/zij deze website verlaten en geen gebruik maken van de diensten die PadelZwolle aanbiedt.

De gebruiker aanvaardt ook uitdrukkelijk en zonder uitzondering de toegang en het gebruik van deze website, haar diensten en de inhoud van deze diensten die plaatsvinden onder zijn/haar eigen en uitsluitende verantwoordelijkheid.

Geregistreerde gebruikers kunnen gegevens invoeren, bewerken, beheren, en bijwerken en op hetzelfde moment beschikken over informatie gepost door andere gebruikers. De inhoud en het gebruik van dergelijke informatie zal worden beheerd onder deze gebruiksvoorwaarden.

PadelZwolle kan eenzijdig en op elk gewenst moment dat wenselijk wordt geacht, de configuratie van deze website, de terms of service en de inhoud ervan, wijzigen evenals verwijderen, beperken of tijdelijk of permanent stopzetten. PadelZwolle kan ook de toegang tot deze website weigeren aan de gebruiker mits zij dergelijke verandering informeren via een publicatie op de website, altijd en wanneer de omstandigheden dit toelaten.

 

Wettelijke leeftijd

Kinderen jonger dan 12 jaar hebben geen toegang tot PadelZwolle. De publicatie van persoonlijke informatie met betrekking tot minderjarigen die geen toegang hebben tot PadelZwolle, maar die deelnemen aan lessen, bepaalde toernooien, competities of sportevenementen, kan alleen worden uitgevoerd door hun wettelijke vertegenwoordigers, die verplicht moeten worden ingeschreven op de site en die verantwoordelijkheid zijn voor de gepubliceerde inhoud met betrekking tot de minderjarigen die zij vertegenwoordigen.

Accounts kunnen alleen worden aangemaakt door mensen ouder dan 18 jaar.

Als wij op eender welk moment vermoeden dat u niet aan de minimum leeftijden voldoet, zullen wij overgaan tot de verwijdering van uw account zonder voorafgaande kennisgeving.

 

Privacy en beveiliging

In overeenstemming met de voorschriften van gegevensbescherming informeren wij u dat uw persoonlijke gegevens verzameld door PadelZwolle alleen en uitsluitend zullen worden gebruikt om een doeltreffend antwoord of dienstenlevering te geven aan de gebruiker die dit heeft aangevraagd.

De gebruiker is vrij om de in het aanmeldingsformulier gevraagde gegevens in te vullen. Alleen de gegevens om toegang tot het netwerk te hebben zijn vereist.

PadelZwolle biedt de gebruiker de mogelijkheid aan om uw profiel te koppelen met de activiteit uitgevoerd op andere sociale netwerken. Deze koppeling is vrijwillig. U moet weten dat als u opteert voor zo een link dat de uw activiteit op PadelZwolle ook wordt gepubliceerd op de gekoppelde sociale netwerken.

Het is raadzaam om in de gegevensvereisten op de formulieren die verschijnen op de website, de gevraagde service te vullen om zo een gepersonaliseerde dienst te krijgen. Als al de vereiste informatie niet wordt meegedeeld, kan PadelZwolle niet doorgaan met de registratie van de gebruiker die de dienst helemaal of gedeeltelijk weigert.

De verzamelde persoonlijke gegevens van de gebruiker moeten juist, volledig en actueel zijn en de gebruiker zal verantwoordelijk gehouden voor de eventuele schade die kan worden veroorzaakt worden door het onjuist invullen van gegevens. PadelZwolle is ook niet verantwoordelijk voor de mogelijke schade geleden door de gebruiker of een derde partij door het delen van persoonlijke informatie, foto’s, verhalen, enz.

Toegangsrechten, rectificaties, annuleringen en klachten kunnen meegedeeld worden door mail te sturen naar info@padelzwolle.nl .

Als u cookies wilt toestaan, blokkeren of verwijderen op uw computer dient u dit te doen door de opties van uw browser geïnstalleerd op uw computer zo in te stellen.

U kan informatie vinden over hoe u dit kan doen afhankelijk van de browser die u gebruikt, op de volgende links:

 • Firefox vanaf hier:
 • Chroom vanaf hier:
 • Explorer vanaf hier:
 • Safari vanaf hier:
 • Opera vanaf hier:

 

Veiligheid

PadelZwolle heeft de nodige veiligheidsmaatregelen zowel als technische en organisatorische maatregelen getroffen die de veiligheid van deze persoonlijke gegevens garanderen en voorkomen dat hun wijziging, verlies, behandeling of onbevoegde toegang, rekening houdend met de staat van de technologie, aard van de gegevens die zijn opgeslagen en de risico’s waaraan zij worden blootgesteld, of ze afkomstig zijn van menselijk handelen of de fysieke of natuurlijke omgeving.

Echter zal PadelZwolle geen aansprakelijkheid aanvaarden die voortvloei uit technische problemen of fouten in computer services die niet toegeschreven aan PadelZwolle, die zich voordoen tijdens de verbinding met het internet of die kunnen worden veroorzaakt door derde partijen via onwettige praktijken buiten de controle van PadelZwolle.

 

Toegang tot PadelZwolle

Voor toegang te hebben tot PadelZwolle, moet de gebruiker een gebruikersaccount hebben, en zal dus de verplichte velden in het registratieproces moeten invullen. De gebruiker moet aandachtig deze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid lezen.

De gebruiker is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen account op PadelZwolle en is dus de enige persoon met het recht heeft deze te gebruiken en is verantwoordelijk voor alle activiteiten naar de service die met toegang tot deze account plaatsvinden.

Echter, met betrekking tot inhoud geplaatst of geleverd door de gebruiker, is de gebruiker die de toelating geeft (gratis, onbeperkt, wereldwijd, niet exclusief en permanent) aan andere gebruikers en die toegang, afhankelijk van de configuratie van uw profiel, te gebruiken, kopiëren, verspreiden en de inhoud op PadelZwolle weer te geven.

Bovendien, begrijpt de gebruiker dat het mogelijk is dat PadelZwolle de noodzaak heeft om het formaat of de gepubliceerde inhoud op de service te kopiëren of veranderen, inclusief gedeelde en privaat terreinen voor de volgende redenen:

 • het opslaan en ophalen van de inhoud;
 • het voldoen aan de technische vereisten van de aansluitende netwerken;
 • het voldoen aan de beperkingen en voorwaarden van de dienst.

Deze clausule geldt alleen voor de juridische toelaatbare inhoud en alleen voor zover het gebruik en de publicatie van hetzelfde geen inbreuk maken op de wet. De gebruiker begrijpt dat het gebruik van inhoud dat inbreuk maakt op de rechten van andere gebruikers een overtreding is.

De gebruiker garandeert dat het heeft alle noodzakelijke toelatingen heeft om de rechten te verlenen, zodat het gebruik en de publicatie van de inhoud niet in strijd is met eender welke wet. PadelZwolle zal geen enkele betaling voor uw inhoud aanbieden en kan weigeren om uw inhoud te publiceren, en kan het op elk gewenst moment van de service verwijderen.

Lesregelement

Lesreglement PadelZwolle

Inschrijving en betaling
 1. Door het invullen en verzenden van het inschrijfformulier voor betreffende training of abonnement gaat u een betalingsverplichting aan met PadelZwolle.
 2. Recht op deelname aan trainingen van PadelZwolle ontstaat pas na ontvangst van het lesgeld.
 3. De eigenaar van PadelZwolle behoudt zich het recht voor om inschrijvingen te weigeren.
 4. Betaling van de verschuldigde lesgelden dient te worden voldaan via de Padelshop, factuur of rechtstreeks via de bank.
 5. Bij niet tijdige betaling zal (het nog openstaande deel van) het totaalbedrag ineens verschuldigd en opeisbaar zijn.
 6. Bij tussentijdse beëindiging door cursist en/of wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld verschuldigd.
 7. In geval van blessures, ziekte, verhuizing etc. volgt geen restitutie van lesgeld. Er mag wel voor een passende vervanger wordt gezorgd.
Indeling
 1. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen, indeling in lesgroepen gebeurt naar niveau.
 2. Aanstelling c.q. toewijzing van een trainer aan een lesgroep is voorbehouden aan de eigenaar van PadelZwolle.
 3. Bij de indeling van de lessen en het vaststellen van de lestijden wordt er rekening gehouden met cursus lengte ( de zomertraining van de jeugd en selectie moet als eerste worden gepland, etc.), datum van ontvangst van het inschrijfformulier, de volledigheid van opgave ( bijv: schriftelijke inschrijving wordt alleen ondertekend geaccepteerd) en de plaatsingsmogelijkheid.
 4. Indien er geen plaats is voor nieuwe leerlingen (of er bijv. geen lesgroep van gelijk spelniveau kan worden geformeerd) komt de cursist op een wachtlijst.
 5. Mocht het voor de indeling van de lesgroepen noodzakelijk zijn om de door u opgegeven voorkeuren aan te passen , zal dit altijd eerst met u worden overlegd.
Training
 1. Een lesuur duurt 60 minuten, een half lesuur duurt 30 minuten, een dubbel lesuur duurt 1 uur en 40 minuten, etc.
 2. De les gaat altijd door, tenzij de trainer afbelt.
 3. Als lessen vanwege het weer geen doorgang kunnen vinden, worden deze 1 op 1 ingehaald met een maximum van 2 lessen op een serie van 18 lessen.
 4. Indien een reguliere les niet kan doorgaan, kan de trainer besluiten tot een theorieles. Deze staat gelijk aan een reguliere les.
 5. Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald.
 6. Privé lessen worden ingehaald wanneer de verhindering 24 uur van tevoren bij de trainer wordt gemeld.
 7. Lessen die door eigen toedoen worden gemist kunnen in principe niet ingehaald worden.
 8. In geval van langdurige afwezigheid is het mogelijk (tegen overlegging van een doktersverklaring) uw lessen over te dragen aan derden, mits gelijk niveau en in overleg met de trainer.
 9. Met het verzenden van het inschrijfformulier verklaart u tevens akkoord te gaan met bovenstaand les reglement.
Aansprakelijkheid
 1. De eigenaar van de PadelZwolle is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade en blessures, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.
 2. De rackets moeten bij uitgifte gecontroleerd worden op beschadigingen. Dat gebeurt ook bij inname. Als een racket stuk terugkomt dan wordt € 50 in rekening gebracht (nieuwwaarde minus afschrijving verhuur).

Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 – PadelZwolle webshop
1.1.
De webshop is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en draagt haar wettelijke bijdrage af aan de Belastingdienst. Op onze website kunt u ons KvK nummer vinden. Tevens vindt u daar ook onze contactgegevens, waar u ook naar ons BTW nummer kunt informeren.
1.2.
Onze webshop is voorzien van een SLL-Certificaat. Dat betekent dat we aan alle wettelijke eisen voldoen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens en betaalgegevens. Wij streven naar een voortdurende verbetering van de beveiliging van uw gegevens. Bij misbruik door hackers zullen wij aangifte doen bij de politie.
1.3.
Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit aan derden. Indien wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken, zullen wij altijd vooraf toestemming aan u vragen.
1.4.
Wij genereren geen ccokies.
1.5.
Wij zijn verplicht om bij mogelijke verdenking van misbruik of fraude, aangifte te doen bij de politie.
1.6.
De webshop heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, om zich in te dekken tegen eventueel onterechte aansprakelijkheid die er wordt geclaimd door een klant.
1.7.
Wij streven ernaar om u te allen tijde van een uitstekende service te voorzien. Wanneer u twijfels heeft over de aankoop van een product, staan onze medewerkers u graag te woord.
1.8.
Omdat wij met name een regionaal verzorgingsgebied hebben zijn de prijzen die in de shop staan vermeld, afhaalprijzen.

Artikel 2 – Bedenktijd
2.1.
U hebt 14 dagen bedenktijd na de aankoop van een bepaald product. Mocht u binnen deze termijn ontevreden zijn over de aankoop, dan kunt u het product aan ons retourneren, zonder dat u het product zelf hoeft te betalen. U betaalt alleen de verzendkosten voor het retourneren van het desbetreffende product. Indien u al een betaling heeft gedaan, ontvangt u een creditfactuur en wordt het door u betaalde bedrag op uw rekeningnummer teruggestort.
2.2.
Producten die aan ons geretourneerd worden, dienen voorzien te zijn van de originele verpakking.
2.3.
Voor rackets en accessoires dient de verzegeling niet verbroken te zijn. Is de verpakking verbroken, dan kunnen wij helaas geen geld restitueren, of de aankoop ongedaan maken.

Artikel 3 – De overeenkomst
3.1.
De overeenkomst tussen de webwinkel en klant is definitief wanneer de klant heeft aangegeven akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden en hij de webwinkel heeft gemachtigd het geld van zijn rekening af te schrijven, wanneer de klant een betaling heeft voldaan via iDEAL of Bank transfer, of wanneer een factuur achteraf verzonden is aan de klant. Nadat de bedenktermijn van 14 dagen is verstreken en de betaling is ontvangen door de webwinkel, is de klant eigenaar geworden van het betreffende product.
3.2.
De overeenkomst is elektronisch tot stand gekomen, door middel van het invullen van de benodigde velden en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden.
3.3.
U bent als klant verplicht uw betalingsverplichting aan de webwinkel na te komen. Indien u niet binnen de gestelde termijn betaalt, ontvangt u van ons een herinnering. Heeft u na 14 dagen nog steeds niet betaald, dan worden er kosten in rekening gebracht. Mocht u na verschillende aanmaningen de verschuldigde vordering nog steeds niet voldaan hebben, dan zullen wij de incasso uit handen geven aan een incassobureau.
3.4.
Nadat u tot aankoop bent over gegaan, ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging per email van uw aankoop. Daarin staat het product dat u hebt gekocht, wat het u kost en waar u met eventuele klachten en opmerkingen terecht kunt.
3.5.
Wij zijn aan u verplicht het product of artikel binnen 30 dagen aan u te leveren. Mocht door onvoorziene omstandigheden het artikel niet binnen deze periode leverbaar zijn, dan zullen wij
u daarvan schriftelijk op de hoogte brengen. Na het verstrijken van deze 30 dagen krijgt u van ons het eventueel al betaalde aankoopbedrag terug. Dit kan nooit meer zijn dan 50 procent van het totale aankoopbedrag. Heeft u echter van tevoren aangegeven dat een vervangend artikel ook een optie is, dan zullen wij u een vervangend product of artikel leveren, dat zoveel mogelijk aan uw wensen voldoet. Uiteraard kunt u van tevoren aangeven dat u dat niet wilt.
3.6.
De levering van producten in het buitenland kan langer duren dan een levering in Nederland. De kosten die voor een verzending naar een adres in het buitenland in rekening worden gebracht, zijn voor u zichtbaar wanneer u tot de aankoop van het product overgaat.

Artikel 4 – De prijs
4.1.
De prijzen die op onze webshop staan vermeld, zijn altijd inclusief BTW. De kosten die betaald moeten worden voor het verzenden van het product, worden zichtbaar wanneer u het product heeft toegevoegd aan uw winkelwagen.
4.2.
Wanneer u ons machtigt om automatisch een bedrag van uw rekeningnummer af te schrijven, bent u verplicht ons een juist rekeningnummer door te geven. Misbruik of fraude wordt bestraft en gemeld bij de instanties die daarvan op de hoogte moeten zijn. Daarnaast wordt er aangifte gedaan bij de politie.
4.3.
De prijs die bij het product op de website wordt vermeld, kan niet wijzigen tijdens uw aankoop. U betaalt het bedrag dat zichtbaar is bij het product en wat tevens aan u bevestigd wordt, indien u elektronisch akkoord gaat met de aankoop. Daarin wordt de aankoopprijs opnieuw vermeld.
4.4.
Wanneer u een product koopt tijdens een periode waarin geen actie geldt, komt u achteraf ook niet in aanmerking voor korting.

Artikel 5 – Klachten en garantie
5.1.
Klachten over de levering dienen in eerste instantie telefonisch aan ons gemeld te worden. Wij zullen dan met de desbetreffende bezorger contact opnemen betreffende de levering van het product. Uiteraard doen onze bezorgers hun uiterste best om het product onbeschadigd bij u thuis af te leveren.
5.2.
Klachten over het product zelf, dienen schriftelijk aan ons gemeld te worden. Deze kunnen niet door ons persoonlijk beantwoord worden. Beschrijf uw klacht zo specifiek mogelijk. Wij zullen voor u contact opnemen met de fabrikant of groothandel en zullen hierin voor u bemiddelen als tussenpersoon. Indien het binnen onze mogelijkheden ligt zullen wij het probleem zelf voor u oplossen.
5.3.
Klachten worden doorgaans binnen 14 dagen door ons afgehandeld. De afhandeling van een klacht gebeurt altijd schriftelijk. Nadat een klacht is afgewikkeld, ontvangt u van ons achteraf een enquête met betrekking tot de klachtafwikkeling. Wij verzoeken u vriendelijk deze in te vullen en aan ons terug te sturen. Wij willen u te allen tijde van een uitstekende service voorzien.
5.4.
Op elk product dat wij aan u leveren, is een garantie van toepassing. Hoe lang deze garantie duurt, is geheel afhankelijk van het product. Op de meeste producten is een garantie van toepassing. Mocht dit afwijkend zijn, dan kunt u dit lezen in de schriftelijke bevestiging die u van ons krijgt aangeleverd bij het product dat u heeft gekocht, en op de factuur die u per e-mail krijgt toegestuurd. Op verbruiks- en gebruiksproducten zoals uitdeelcadeautjes kunnen wij slechts een beperkte garantie bieden. Indien u bij één van onze artikelen een gebrek of defect ontdekt, verzoeken wij u binnen 48 uur na levering hier melding van te doen bij ons.
5.5.
Wanneer het product binnen de garantieperiode kapot gaat, zullen wij het volledige aankoopbedrag aan u vergoeden. Dat geldt echter niet wanneer er sprake is van opzet of bewuste beschadiging. Tevens verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij, indien de schade plaats vindt na de garantietermijn. Mogelijk is deze te claimen op de inboedelverzekering. Voor beide situaties geldt dat er zonder een aankoopbon niet terugbetaald kan worden. Na het vervallen van de garantietermijn, komt ook de nieuwwaarde te vervallen bij mogelijke uitkering van een schade. Er wordt dan uitgekeerd op basis van dagwaarde.
Indien u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden Webwinkel, verzoeken wij u vriendelijk het vakje aan te vinken. Zonder het vakje aan te vinken, kan er geen overeenkomst tot stand
komen. Uiteraard hopen wij van harte dat u veel plezier beleefd met uw aankoop! Indien u nog vragen heeft, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.